Vedtægter for Vestfyns Svømmeklub

§ 1.
Foreningens hjemsted er Glamsbjerg. 
                    
§ 2.
Foreningens formål er at fremme interessen for og udvikle færdighed i svømning og anden vandsport.

§ 3.
Som ordinært medlem kan optages enhver, der er interesseret i udøvelse af de i formålsbestemmelsen anførte idrætsgrene.

§ 4.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling for 2 år. Efter første år afgår 3 af bestyrelsens medlemmer efter foretaget lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Ligeledes vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Indkaldelse sker med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer inklusiv formanden er tilstede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 5.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling revideres af den valgte revisor. Revisor og suppleant vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 6.
Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

§ 7.
Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde senest til månedsdagen for begæringens modtagelse.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel i en lokal avis.

§ 8.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og holdes i Glamsbjerg.

§ 9.
Generalforsamlingen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  • 1. valg af dirigent
  • 2. Formandens beretning
  • 3. Godkendelse af det reviderede regnskab og det af bestyrelsen fastsatte kontingent for kommende sommer- og vintersæson.
  • 4. Behandling af indkomne forslag
  • 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • 6. Valg af revisor og suppleanter
  • 7. Eventuelt

Hvert medlem af foreningen, der er over 14 år har én stemme, yderligere har forældre til medlemmer under 14 år 1 stemme pr. forælder. Ved afstemning gælder i almindelighed simpelt flertal.
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 10.
Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11.
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke tilstede på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter, hvor beslutningen kun vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

§ 12.
Foreningen forpligtes af 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden. Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin formue. Der påhviler hverken foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen person hæftelse.

§ 13.
Ved foreningens eventuelle ophør tilfalder foreningens overskud Glamsbjerg Friluftsbad.

________________________

Vedtægterne er senest revisderet den 12.03.2008.